top of page

นักเทคนิคการเกษตร (Agricultural Technician) อาชีพที่ออสเตรเลียต้องการสูง พร้อมโอกาสขอ PR

อัปเดตเมื่อ 29 ก.ย. 2564จากภาวะการระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ประเทศออสเตรเลียต้องปิดพรมแดนจากนานาประเทศ ส่งผลต่อการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรสร้างมูลค่ากว่า 60 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อาชีพด้านการเกษตรจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้มีการจ้างงานชาวต่างชาติและเสนอหนทางสู่การเป็นพลเมืองถาวร (PR) ในออสเตรเลีย เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน


วันนี้พี่ๆ จะกล่าวถึงอาชีพนักเทคนิคการเกษตร (Agricultural Technician) ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่ในลิสต์อาชีพในชนบท Regional Occupation List (ROL) ที่สามารถไปสู่การขอ PR ได้


 • โอกาสการจ้างงาน 95%

 • รายได้เฉลี่ยต่อปี $60,000 AUD (1,459,755 บาท) โดยรายได้ของนักเทคนิคการเกษตรอยู่ระหว่าง $55k ถึง $70k ต่อปึ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์


นักเทคนิคการเกษตรคือใคร

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องอาศัยผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ทั้งด้านประเภทการผลิตและคุณภาพของสินค้าไปสู่การผลิตที่มีความสลับซับซ้อน และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ ในส่วนของการผลิตอาหารพร้อมบริโภค (Ready to Eat) มากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกที่จะต้องแข่งขันในตลาดโลก เพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาศัยวัตถุดิบทางการเกษตรหรือผลผลิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักเทคนิคการเกษตรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงหรือเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรักษาสถานะหรือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร หรือสินค้าอุตสหากรรมเกษตรส่งออก อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และยังมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน


นักเทคนิคการเกษตร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ทดสอบ ทดลอง และให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่นักวิทยาศาสตร์การเกษตร ในงานวิจัยทางเกษตร การผลิตผล การทำการตลาด เป็นต้น อาชีพนี้ถูกจัดให้เป็นอาชีพที่มีทักษะระดับ 2 ในลิสต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย


หน้าที่ของนักเทคนิคการเกษตร

 • บันทึกข้อมูลการทดลองและผลการวิจัย

 • เก็บตัวอย่างสัตว์และพืชผล

 • ควบคุมดูแลการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช

 • ทำการสำรวจเกี่ยวกับโรคในแมลงและพืชพันธุ์

 • วัดปริมาณอาหารสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง

 • วางแผนกระบวนการผลิต

 • เป็นผู้ช่วยในการปลูกพืชและเจริญปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์

 • เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การเกษตรในการเตรียมการทดลองและเตรียมเครื่องมือเพื่อทดสอบการทดลองพื้นที่การเกษตร


คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักเทคนิคการเกษตรในออสเตรเลีย

 • มีคะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 6.0 (Academic) และพาร์ท Speaking ต้องได้ 7.0

 • จบการศึกษาด้าน Diploma of Agriculture เป็นขั้นต่ำ

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเกษตรอย่างน้อย 1 ปี


หลักสูตรที่สามารถจบมาเป็นนักเทคนิคการเกษตรได้


Diploma of Agriculture (AHC50116)

เนื้อหาที่หลักสูตรอนุปริญญาสอน ได้แก่

 • โภชนาการพืช

 • ดินและวัชพืช

 • การจัดการศัตรูพืชและโรคในพืช

 • การเพาะพันธุ์และการตรวจตราปศุสัตว์

 • การวางแผนงานฟาร์มและธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์ม

 • การบริหารบุคลากร การเงิน และโครงสร้างพื้นฐานของงานเกษตร


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • คะแนนรวม IELTS 5.5 และทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.0

 • บางสถาบันอาจต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการเกษตรหรือทำงานฟาร์มมาอย่างน้อย 2 ปี


สถาบันที่เปิดสอน

 • ระยะเวลาเรียน: 1 ปี แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ออนไลน์

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $10,950 AUD


 • ระยะเวลาเรียน: 18 เดือน แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ที่แคมปัส

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $14,000 AUD ต่อปี หรือ $7,000 AUD ต่อเทอม


 • ระยะเวลาเรียน: 2 ปี แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ที่แคมปัส

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $19,300 AUD


สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา (Diploma) ก็สามารถยื่นขอวีซ่าดังต่อไปนี้ได้ โดยน้องๆ สามารถสอบถามเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทได้กับทีมงาน Boss Education ได้ค่ะ

 • 407 - Training visa

 • 489 - Skilled Regional (Provisional) visa - State or Territory nominated

 • 482 - Temporary Skill Shortage - Medium Term Stream

 • 187 - Regional Sponsor Migration Scheme

 • 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (provisional)

 • 491 - Skilled Work Regional (provisional) visa - State or Territory nominated


ทั้งนี้น้องๆ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการขอ PR สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ค่ะ


Bachelor of Agriculture

เนื้อหาที่หลักสูตรอนุปริญญาสอน ได้แก่

 • การแนะนำลูกค้าและการแก้ปัญหาด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตผล ผลกำไร และความยั่งยืน

 • สุขภาพ โภชนาการ สรีรวิทยา และชีววิทยาของสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยและจริยธรรมในการเกษตร

 • ระบบการเกษตร – ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร ระบบการผลิตการเกษตรแบบร่วมสมัย

 • การเกษตรแบบยั่งยืน – ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตผลขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านอาหารของประชากรในยุคปัจจุบัน

 • การจัดการพืช พื้นที่ และดิน – ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์ในการใช้พืชเพื่อเป็นอาหาร พลังงาน และการปรับสภาพพื้นที่ รวมถึงการระบุปัญหาด้านสุขภาพของพืชและการเกษตรแบบยั่งยืน


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการศึกษาระดับอนุปริญญา (Diploma) หรือระดับปริญญาตรี (Bachelor)

 • คะแนนรวม IELTS 6.0 (Academic) และทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5

 • บางสถาบันก็ระบุให้ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษกับทางสถาบันก่อน


สถาบันที่เกิดสอน

 • ระยะเวลาเรียน: 3 ปี แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ที่แคมปัส หรือออนไลน์

 • ค่าเล่าเรียนต่อปี: $31,312 AUD (เรียนที่แคมปัส) / $31,200 AUD (ออนไลน์)


 • ระยะเวลาเรียน: 3 ปี แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ที่แคมปัส หรือออนไลน์

 • ค่าเล่าเรียนต่อปี: $31,600 AUD


 • ระยะเวลาเรียน: 3 ปี แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ที่แคมปัส หรือออนไลน์


 • ระยะเวลาเรียน: 3 ปี แบบ Full-time

 • รูปแบบการเรียน: ที่แคมปัส หรือออนไลน์

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $39,200 AUD


สำหรับน้องๆ ที่จบปริญญาตรีด้านการเกษตรก็เป็นการเพิ่มโอกาสขอ PR ได้หลายทาง เนื่องจากมีช่องทางอาชีพสายการเกษตรที่ให้เลือกทำหลากหลายขึ้น โดยหนึ่งในนั้นก็คือ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร (Agricultural Consultant) วีซ่าที่น้องๆ สามารถยื่นขอได้หลังจบปริญญาตรี ได้แก่

 • 186 - Employer Nomination Scheme visa

 • 189 - Skilled Independent - Points-Tested

 • 190 - Skilled Nominated

 • 407 - Training visa

 • 485 - Temporary Graduate visa

 • 489 - Skilled Regional (Provisional) visa - State or Territory nominated

 • 482 - Temporary Skill Shortage - Medium Term Stream

 • 187 - Regional Sponsor Migration Scheme

 • 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (provisional)

 • 491 - Skilled Work Regional (provisional) visa - State or Territory nominated

 • 491 - Skilled Work Regional (provisional) visa - Family Sponsored


น้องๆ คนไหนสนใจจะเรียนต่อหลักสูตรเทคนิคการเกษตรในนออสเตรเลีย สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน Boss Education ได้ที่ LINE ด้านล่างนะคะ

ดู 463 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page