top of page
uni.png

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีหลายมหาวิทยาลัยที่ชื่อติดอันดับโลก ซึ่งประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้หาประสบการณ์ใหม่ๆ และลองหางานทำหลังจบการศึกษาอีกด้วย แต่การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียนั้น

จำเป็นที่จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

second.png

Bachelor’s Degree

ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบระดับมัธยมแล้ว ใช้ระยะเวลา 3 ปี

Graduated Diploma/Certificate

ระดับอนุปริญญาตรี เรียนระยะสั้น หรือคอร์สพื้นฐานก่อนจะไปเรียนระดับปริญญาโท

Master's Degree

ระดับปริญญาโท แบ่งออกเป็นสองประเภท

Coursework / Research ใช้ระยะเวลา 2 ปี

Doctorate Degree

ระดับปริญญาเอกสำหรับผู้สนใจในการทำวิจัย ระยะเวลาขึ้นกับสาขาวิชาเรียน

ประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบเอ็นทรานซ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาจะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิเทียบเท่า ในกรณีทีเป็นนักเรียนต่างชาติมหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันไป

 

สำหรับนักเรียนไทยที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนดีเด่น บางมหาวิทยาลัยอาจรับพิจารณาเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้เลยหลายสถาบันพิจารณารับนักศึกษาที่เรียนจบชั้นปีที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยมในระดับปริญญาตรี ก็สามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor with Honors) ได้โดยใช้เวลาศึกษาอีก 1 ปี รูปแบบของการเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์

 

ในกรณีที่นักศึกษาที่สามารถสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาโทซึ่งจะทำให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลยโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย

Group of Eight (Go8) หรือ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของ ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัย Go8 มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานของมหาวิทยาลัยสมาชิกในด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง โดยความพิเศษของสมาชิกในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในด้านเงินทุน สนับสนุนการวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

 

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย ประกอบด้วย

1. Monash University 

2. University of Western Australia 

3. Australian National University หรือ ANU

4. University of Sydney

5. University of Melbourne

6. University of New South Wales หรือ UNSW

7. University of Queensland

8. University of Adelaide

เรียนปริญญาตรี

โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3- 4 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปีปริญญาโท (Master Degree)

 

เรียนปริญญาโท

ระบบการเข้าชั้นเรียน (Coursework) ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี บางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework โดยไม่ต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์บ้าง สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย (Research) เป็นการเรียนโดยการทำวิจัยเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

 

เรียนปริญญาเอก

การเรียนเน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) บ้าง ไม่มากนัก ระยะเวลาในการเรียน คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง มีพื้นฐานการทำวิจัยในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การตอบรับเป็นนักศึกษา จะขึ้นอยู่กับหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นหลัก

 

ระดับภาษาอังกฤษ

  • ปริญญาตรี ใช้คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

  • ปริญญาโท ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

  • ปริญญาเอก ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร Direct Entry ได้ ระยะเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนทีได้การเปิดภาคเรียนออสเตรเลียจะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

ข้อดีของการเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

  1. ยื่นวีซ่ามีโอกาสผ่านสูงเมื่อลงเรียนมหาวิทยาลัย

  2. ทำงาน Part-time ได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอม และทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในตอนเปิดเทอม

  3. หลังทำงานเสร็จแล้วสามารถขอ Temporary Graduate visa เพื่อทำงานต่อได้

  4. จะได้คะแนนเพิ่มเติมในการขอ PR

TOP UNIVERSITIES IN NEW SOUTH WALES

TOP UNIVERSITIES IN VICTORIA

uofmel.png
Monash.jpg
RMIT_University_logo.png

TOP UNIVERSITIES IN QUEENSLAND

UQ.jpg
621.png
uosq.png

TOP UNIVERSITIES IN WESTERN AUSTRALIA

uwa.png
curtin_edited.jpg
MU.png

TOP UNIVERSITIES IN SOUTH AUSTRALIA

USA.png
UA.png
FU.png

TOP UNIVERSITIES IN SOUTH TASMANIA

UT.png
bottom of page