top of page

Child Care - PR Pathway (Graduate Visa and Employer Sponsored Visa)

อัปเดตเมื่อ 25 ส.ค. 2564อาชีพผู้ดูแลเด็ก (child care worker) เป็นหนึ่งสาขาอาชีพที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศออสเตรเลีย และคาดว่าจะเติบโตมากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานสูงขึ้น ผู้เรียนหรือประกอบอาชีพนี้มีโอกาสยื่นขอวีซ่า PR ได้ในอนาคตหากมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือสามารถหานายจ้างสปอนเซอร์ได้


หลักสูตร Early Childhood Education and Care ที่เปิดสอนในออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมด้านพัฒนาการของเด็ก การดูแลความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงจริยธรรมทางกฎหมายและสุขภาพความปลอดภัยในการดูแลเด็ก หากน้องๆ คนไหนสนุกกับการได้อยู่กับเด็กๆ และต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทำงานในออสเตรเลียเป็นอย่างยิ่ง


ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียนจบ

 • ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ก่อนปฐมวัย

 • ผู้ประกอบธุรกิจ Family Day Care

 • ผู้ประสานงานการดูแลนอกเวลาเรียน

 • ผู้ฃ่วยดูแลการศึกษาระดับชั้นก่อนปฐมวัย

 • ผู้ช่วยดูแลนอกเวลาเรียน


ข้อดีของการเรียน Child Care ในออสเตรเลีย

 • อาชีพการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย เป็นหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลีย และคาดว่าจะเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า

 • เป็นคุณสมบัติที่มีโอกาสในการจ้างงานสูง เนื่องจากงานดูแลเด็กเป็นที่ต้องการอย่างมากในออสเตรเลีย จำนวนประชากรผู้ทำงานในอาชีพนี้จะสูงถึง 10,000 คนเลยทีเดียว

 • คุณสมบัตินี้จะช่วยให้สามารถควบคุมดูแลเด็กได้โดยตรง หรือทำกิจกรรมในสถานดูแลเด็กต่างๆ เช่น

  • ศูนย์ดูแลเด็กเต็มวัน

  • สถานดูแลเด็กเป็นครั้งคราว สำหรับเด็กปฐมวัย

  • ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยในฐานะนักการศึกษาปฐมวัย

 • มีโอกาสได้รับรายได้เฉลี่ย $50,000 – $60,000 ต่อปี

 • มีโอกาสในการฝึกงานและเก็บประสบการณ์ทำงานในระหว่างเรียน


หน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก

 • การแนะแนวการศึกษา วางแผนการเรียน และออกแบบกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆ

 • เรียนรู้ทักษะและความเข้าใจในการเข้าหาและดูแลเด็กในช่วงวัยนี้

 • เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในอุตสาหกรรมการเรียนการสอน

 • การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการปฐมพยาบาลกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้

 • การสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กด้วยการเรียนอย่างสร้างสรรค์

 • การวิเคราะห์และประเมิณผลการเรียนของเด็กๆ

 • การทำงานโดยสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองเพื่อช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กๆ


หลักสูตรสายอาชีพด้าน Child Care ในออสเตรเลีย ได้แก่


 1. Certificate III in Early Childhood Education and Care (CHC30113)

หลักสูตรนี้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมเด็กปฐมวัย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูง ในด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานกับเด็ก ทำให้ผู้เรียนสามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ การเรียนรู้และพัฒนาการของพวกเขาได้ ผู้ฝึกสอนมีคุณสมบัติสูงและมีความเชียวชาญในสายอาชีพ ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่เส้นทางสู่อนุปริญญาด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยที่สมบูรณ์


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • คะแนน IELTS overall 5.5 หรือ คะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้เทียบกันได้

 • Academic: Equivalent to an Australian Year 10 qualification

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาที่เรียน: 9 เดือน (3 เทอม x 10 สัปดาห์)

ค่าเรียน: จะอยู่ที่ประมาณ AUD $7,500 ตลอดหลักสูตร


เนื้อหาที่เรียน

 • Nurturing Children

 • Nurturing Babies and Toddlers

 • First Aid (HLTAID004)

 • Work Placement #1


2. Diploma of Early Childhood Education and Care (CHC50113)

สถาบันจะเตรียมผู้เรียน ให้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้เรียนปฐมวัย และจะสอนทักษะความรู้ และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่ต้องการ อาชีพหลังจบการศึกษา ได้แก่

✔ นักการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

✔ ผู้จัดการการศึกษาเด็กปฐมวัย

✔ ผู้ประสานงานนอกเวลาเรียน


 • ผู้เรียนปฐมวัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการดูแลเจ้าหน้าที่ นักเรียน และอาสาสมัคร ในรัฐส่วนใหญ่ของออสเตรเลียจำเป็นต้องมีคุณสมบัตินี้

 • หลักสูตรนี้ครอบคลุมพัฒนาการการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

 • มีการออกแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร จริยธรรมทางกฎหมาย สุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

 • มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คุณมีทักษะความรู้และประสบการณ์ เพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

 • ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกงาน 240 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร ซึ่งสามารถนับเป็นประสบการณ์งานที่ใช้ในการยื่นขอ PR ได้


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • คะแนน IELTS overall 5.5 หรือ คะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้เทียบกันได้

 • Academic: Equivalent to an Australian Year 12 qualification

 • Successful completion of Certificate III in Early Childhood Education and Care (CHC30113)

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาที่เรียน: 15 เดือน (5 เทอม x 10 สัปดาห์)

ค่าเรียน: จะอยู่ที่ประมาณ AUD $13,500 ตลอดหลักสูตร


เนื้อหาที่เรียน

 • Nurturing Children

 • Nurturing Babies and Toddlers

 • First Aid (HLTAID004)

 • Work Placement #1

 • Development

 • Curriculum Design

 • Working with Children and Families & Health and Safety

 • Work Placement #2

 • Work Placement #3


การต่อวีซ่า Temporary Graduate visa 485 หลังจากเรียนจบแล้ว


วีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485) สามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา Full Time หรือสามารถเรียนต่อ เพื่อฝึกประสบการณ์ หรือทักษะอื่นๆ ในออสเตรเลียได้ โดยนักเรียนจะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ ภายใน 6 เดือน หลังเรียนจบ แต่วีซ่านี้ เป็นวีซ่าที่สามารถขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น น้องๆ ควรเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนให้ดี


วีซ่า 485 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Graduate Work stream และ Post-Study Work stream ซึ่งวันนี้ พี่ๆจะมาพูดถึงประเภทแรก เนื่องจากเป็นประเภทที่ผู้เรียนที่มีวุฒิ Certificate, Diploma, และ Graduate Diploma จากออสเตรเลียสามารถยื่นขอได้


Graduate Work stream – น้องๆ ที่เรียนจบในสาขาอาชีพนั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และมีคุณสมบัติตรงตาม SOL (Skilled Occupation List) ก็สามารถยื่นขอวีซ่านี้ ซึ่งน้องๆ สามารถ

 1. ทำงานแบบ full-time เป็นเวลา 18 เดือน ได้ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ

 2. สามารถทำวีซ่าติดตามให้ครอบครัว บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือคู่รัก/คู่สมรสได้

 3. ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

SOL (Skilled Occupation List) เป็นทักษะที่ขาดแคลน หรือทักษะ ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในออสเตรเลีย เช่น แพทย์ วิศวกรรม บัญชี โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อทักษะอาชีพที่ขาดแคลนได้ที่ SOL (Skilled Occupation List)


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาที่ใช้: Certificate, Diploma และ Graduate Diploma ในสาขาวิชาชีพที่อยู่ใน SOL (Skilled Occupation List)

 • ระยะเวลาหลักสูตร: รวมกันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (92 สัปดาห์) และพักอาศัยที่ออสเตรเลีย ไม่น้อยกว่า 16 เดือน

 • การฝึกงาน: ครบ 240 ชั่วโมง

 • ผลภาษาอังกฤษ: ผลรวม IELTS 6.0 และทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5.0

 • อายุผู้สมัคร: ไม่เกิน 50 ปี

 • ระยะเวลาวีซ่า: สูงสุด 18 เดือน

 • ระยะเวลาการพิจารณา: 90 วัน – 4 เดือน

 • ผู้สมัครต้องถือวีซ่านักเรียน Subclass 500เส้นทางสู่ PR ด้วยสายงานดูแลเด็ก


หลังจากที่น้องๆ ได้สิทธิการอยู่ทำงานต่อที่ประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าหลังเรียนจบจากวีซ่า 485 แล้ว ในช่วงเวลา 1.5 ปีนี้ น้องๆสามารถทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์ในด้านของ Childcare Centre Manager & Child Care worker เพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่การขอวีซ่าพลเมืองถาวรไม่ว่าจะในลักษณะของนายจ้างสปอนเซอร์ หรือรัฐเป็นสปอนเซอร์ โดยทั้งสองลักษณะนี้จะมีประเภทของวีซ่าที่รองรับแตกต่างกันไป รวมถึงคุณสมบัติที่ Skilled Occupation List (SOL) กำหนดก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน


ทั้งนี้เราจะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่ชัดเจนเพื่อใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าพลเมืองถาวร โดยนายจ้างต้องระบุว่าเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างในตำแหน่ง Child Care Centre Manager หรือ Child Care Workerเท่านั้น เนื่องจากเส้นทางการขอ PR ด้วยอาชีพ Child Care Worker มีการเปลี่ยนแปลงตลอด น้องๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพี่ๆ ทีมงาน BOSS Education ได้ที่ LINE ด้านล่างค่ะ


คุณสมบัติ

 • อายุน้อยกว่า 45 ปี

 • นายจ้างที่สปอนเซอร์จะต้องอยู่ในสายอาชีพผู้ดูแลเด็ก (Child Care Worker) และอยู่ในเขตพื้นที่ DAMA ที่อิมมิเกรชั่นกำหนด

 • IELTS (Academic) overall 5.0 และคะแนนแต่ละพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบกันได้

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญญาการจ้างงานกับนายจ้างที่สปอนเซอร์

 • ผู้สมัครต้องได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานตลาดแรงงานของผู้ประกอบอาชีพดูแลเด็ก โดยรายได้ขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า AUD $53,900 ต่อปี

 • ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาในหลักสูตร Cert III in Early Childhood Education and Care เป็นขั้นต่ำ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาอาชีพนี้ ซึ่งจะนับหลังจากจบหลักสูตร Cert III in Early Childhood Education and Care ดังนั้นประสบการณ์ทำงานขณะเรียนหลักสูตร Diploma และจากการทำงานหลังเรียนจบจึงสามารถนำมาใช้ได้

 • ผ่าน skills assessment โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้สมัครต้องตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรมผ่านน้องๆ คนไหนสนใจจะเรียนต่อหลักสูตรผู้ดูแลเด็กเพื่อปูเส้นทางสู่ PR ในออสเตรเลีย สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน Boss Education ได้ที่ LINE ด้านล่างนะคะ

ดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page