top of page

คำแนะนำสำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยู่ภายนอกประเทศออสเตรเลียและการถูกปฏิเสธวีซ่า
2 มิถุนายน 2021


ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับสถาบันการศึกษาในกรณีที่นักเรียนได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (CoE) สำหรับหลักสูตร Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) และเริ่มการเรียนการสอนภายนอกประเทศออสเตรเลียแต่ต่อมาถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยินยอมเรียนออนไลน์ของผู้เรียน การรักษาคุณภาพในการเรียนออนไลน์ และข้อผ่อนปรนกฎระเบียบด้านการเรียน น้องๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่


โดยภายใต้พระราชบัญญัติการบริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ ค.ศ.2000 (พระราชบัญญัติ ESOS) ระบุว่า ในกรณีที่นักเรียนได้ทำการยื่นวีซ่านักเรียนแล้วหรือกำลังรอผลวีซ่าอยู่นั้น นักเรียนย่อมได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.นี้ และสถาบันการศึกษาเองจำต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้ ถึงแม้จะเริ่มมีการเรียนการสอนออนไลน์หรือไม่แล้วก็ตามกรณีที่นักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียถูกปฏิเสธวีซ่า


ในกรณีที่นักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียมี CoE เริ่มเรียนออนไลน์ไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธวีซ่า สถาบันการศึกษาและนักเรียนมีทางเลือกดังต่อไปนี้ โดยทางสถาบันและนักเรียนจะต้องร่วมมือกันหาทางออกที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่สุดนักเรียนยังคงเรียนหลักสูตร CRICOS ต่อไป


ทางเลือกนี้นักเรียนเรียนออนไลน์ต่อไปตามพ.ร.บ. ESOS โดยมีความประสงค์ยื่นอุทธรณ์วีซ่าหรือยื่นวีซ่านักเรียนใหม่อีกครั้ง


โดยหากนักเรียนต้องการเรียนหลักสูตรออนไลน์นอกประเทศออสเตรเลียต่อไป ทางสถาบันควรที่จะ:


  1. แนะนำให้นักเรียนติดต่อ Department of Home Affairs ของออสเตรเลียเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการอุทธรณ์และยื่นวีซ่านักเรียนใหม่อีกครั้ง โดย

ก. สถาบันการศึกษาไม่ควรยกเลิก CoE ของนักเรียนก่อนผลการอุทธรณ์หรือผลการยื่นวีซ่าครั้งที่สองจะออก

ข. ตามพ.ร.บ. ESOS ให้ถือว่านักเรียนอยู่ในกระบวนการหรือมีความตั้งใจที่จะเป็นนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียอย่างเต็มตัว ดังนั้นนักเรียนยังคงได้รับความคุ้มครองจากพ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อไป
นักเรียนเรียนเรียนออนไลน์ต่อไป โดยไม่มีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์วีซ่าหรือยื่นวีซ่านักเรียนใหม่อีกครั้ง


นักเรียนที่ถูกปฏิเสธวีซ่าสามารถเรียนออนไลน์ต่อไปภายนอกประเทศออสเตรเลียได้ ทั้งนี้สถาบันการศึกษาควรที่จะ:


1. อธิบายให้นักเรียนทราบว่าการตัดสินใจเลือกเรียนต่อภายนอกประเทศในฐานะที่ไม่ใช่นักเรียนตามพ.ร.บ. ESOS นักเรียนจะไม่:

o ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาตามแนวทางของพ.ร.บ. ESOS เช่น Tuition Protection Service (TPS)

o สามารถเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียได้เมื่อพรมแดนระหว่างประเทศเปิดแล้ว ถึงแม้จะยังไม่ได้รับวีซ่านักเรียนก็ตาม

o สามารถนำผลการเรียนจากการเรียนออนไลน์ภายนอกประเทศมาใช้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จะใช้ยื่นวีซ่าทำงาน (post study work visas) หลังจบการศึกษาได้


2. ยกเลิก CoE ของนักเรียนออกจากระบบการจัดการทะเบียนสถาบันการศึกษาและนักเรียนต่างชาติ หรือ The Provider Registration and International Student Management System (PRISMS):

ก. หาก CoE ของนักเรียนอยู่ในสถานะ "กำลังศึกษา" ทางสถาบันสามารถใช้เหตุผลดังต่อไปนี้รายงานต่อ Department of Home Affairs ได้:

i. นักเรียนได้เริ่มเรียนตามหลักสูตรที่ลงทะเบียนไปแล้วหรือยัง? ใช่

ii. เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร: การยกเลิกการศึกษาของนักเรียนก่อนจบหลักสูตร

iii. เหตุผลในการยกเลิก CoE: โดยนักเรียนเป็นผู้แจ้งร้องขอทำการยกเลิกเอง

ข. หาก CoE ของนักเรียนอยู่ในสถานะ "ได้รับการอนุมัติแล้ว" ทางสถาบันสามารถใช้เหตุผลดังต่อไปนี้รายงานต่อ Department of Home Affairs ได้:

i. เหตุผลในการยกเลิก CoE: สถาบันการศึกษาไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้

ii. คุณต้องการสร้าง CoE ใหม่ให้นักเรียนคนนี้หรือไม่: ไม่

iii. ข้อเสนอแนะ: นักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่า


3. ทำข้อตกลงกับนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการคืนค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้เรียน ทั้งในส่วนค่าเล่าเรียนที่ผู้เรียนชำระไปแล้ว และค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือตลอดหลักสูตร ตามแนวทางดังนี้

ก. การคำนวณค่าเล่าเรียนที่ต้องคืนนักเรียน จะต้องใช้หลัก คือ

จำนวนที่ต้องคืน = ค่าเล่าเรียนต่อสัปดาห์ x จำนวนสัปดาห์ที่เรียนไปแล้ว

ข. ค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือตลอดหลักสูตร

i. สถาบันการศึกษาควรคำนวณค่าเล่าเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรที่พวกเขา ขณะที่นักเรียนก็จะต้องไคร่ครวญราคาที่พวกเขายินดีจะจ่ายด้วย

4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกระบวนการเดียวกันสำหรับการศึกษาออนไลน์นอกประเทศอื่น ๆ ที่เสนอให้นักเรียนที่ไม่ใช่ ESOS เช่น การยอมรับค่าเล่าเรียนและข้อกำหนดสำหรับการรายงานภาคบังคับและการเก็บบันทึก


นักเรียนไม่เรียนหลักสูตร CRICOS ต่อ


หากนักเรียนไม่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรที่เหลือทั้งทางออนไลน์และนอกประเทศ และถอนตัวออกจากหลักสูตรโดยสมบูรณ์ ผู้ให้บริการควร:

1. ยกเลิก CoE ของนักเรียนใน PRISMS:

ก. หาก CoE ของนักเรียนอยู่ในสถานะกำลังศึกษา จะสามารถรายงาน SCV ต่อไปนี้ได้:

o นักเรียนได้ทำการศึกษาในการลงทะเบียนนี้หรือไม่? Y

o เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร: การสิ้นสุดการศึกษาของนักเรียนก่อน prior จบหลักสูตร

o เหตุผลในการยุติ: นักเรียนแจ้งการหยุดเรียน

ข. หาก CoE ของนักเรียนอยู่ในสถานะอนุมัติ สามารถรายงาน SCV ต่อไปนี้ได้:

o เหตุผลในการยกเลิก CoE: ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งหลักสูตรได้

o คุณต้องการสร้าง CoE ใหม่สำหรับนักเรียนคนนี้หรือไม่: N

o ความคิดเห็นที่: วีซ่าถูกปฏิเสธ

2. คืนเงินค่าเล่าเรียนที่ยังไม่ได้ใช้ของนักเรียน ในการคำนวณเงินคืน ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตาม ส่วนที่ 7 ของเครื่องมือข้อมูลจำเพาะ


ดำเนินการต่อเพื่อแนะนำนักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนใน CRICOS นอกประเทศเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

รัฐบาลสนับสนุนอย่างยิ่งให้นักเรียนเริ่มการศึกษา CRICOS ทางออนไลน์ที่ต้องการศึกษาต่อในออสเตรเลียหรือได้รับการคุ้มครอง ESOS เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า เมื่อลงทะเบียนหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องและจะสามารถเดินทางไปออสเตรเลียได้เมื่อมีโอกาส ปัจจุบันการเดินทางมีจำกัดมากข้อยกเว้นสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนในการเข้าประเทศออสเตรเลีย


ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติแผนการเดินทางมาถึงนำโดยรัฐบาลของรัฐและดินแดนโดยปรึกษาหารือกับรัฐบาลออสเตรเลีย Australian สามารถดูได้ที่: www.dese.gov.au/covid-19/coronavirus-covid-19-information-international-students


ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางและข้อยกเว้นที่มีอยู่สามารถดูได้ที่:https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictionsสิ่งสำคัญที่นักเรียนที่เรียนหลักสูตร CRICOS ในต่างประเทศจะต้องถือหรือดำเนินการเพื่อถือวีซ่านักเรียน พระราชบัญญัติ ESOS ให้การคุ้มครองคุณภาพทางการเงินและการศึกษาที่สำคัญแก่ต่างประเทศและตั้งใจให้นักเรียนต่างชาติเป็นประกันสำหรับการลงทุนจำนวนมากของนักเรียนในหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมของออสเตรเลียหากนักเรียนต่างชาติกำลังศึกษาหลักสูตรนอกประเทศที่ลงทะเบียนของCRICOS ผู้ให้บริการควรเป็นให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในเรื่องต่อไปนี้


  • แม้จะไม่ได้กำหนดไว้ แต่ผู้ให้บริการควรสนับสนุนให้นักเรียนใหม่สมัครวีซ่านักเรียนก่อนเริ่มการศึกษานอกประเทศหรือทันทีที่ทำได้

  • การศึกษานอกประเทศและทางออนไลน์เป็นการจัดเตรียมชั่วคราว และจะต้องใช้ CoE และวีซ่านักเรียน หากนักเรียนต่างชาติประสงค์จะศึกษาต่อในต่างประเทศในออสเตรเลียเมื่อสามารถกลับมาดำเนินการจัดส่งตามปกติได้

  • ผู้ให้บริการควรชี้แจงให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจนว่าเมื่อพรมแดนของออสเตรเลียเปิดขึ้นอีกครั้ง การศึกษานอกประเทศแบบออนไลน์ภายใต้ ESOS อาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

  • ผู้ให้บริการควรแนะนำนักเรียนปัจจุบันที่วีซ่ากำลังจะหมดอายุเพื่อยื่นขอวีซ่าใหม่ก่อนที่วีซ่านักเรียนที่มีอยู่จะหมดอายุ

  • นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนด้วยวีซ่านักเรียนหากพวกเขาต้องการเรียนออนไลน์นอกประเทศออสเตรเลียอันเป็นผลมาจากข้อจำกัดการเดินทางของ COVID-19 นับรวมในข้อกำหนดด้านการศึกษาของออสเตรเลียสำหรับการยื่นขอวีซ่าในอนาคต เช่น วีซ่าหลังการเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Department of Home Affairs ที่: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-

  • ผู้ให้บริการควรเตือนนักเรียนว่าสามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าของตนได้โดยใช้ระบบ Visa Entitlement Verification Online (VEVO) ของ Home Affairs


นอกจากนี้ หากนักเรียนไม่ได้ถือ CoE ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติ ESOS ผู้ให้บริการควรป้อนข้อมูลการลงทะเบียนใน PRISMS ภายใน 31 วัน (หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรา 19) เนื่องจากพวกเขากลายเป็นนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น CoE สามารถสร้างได้ นักเรียนสามารถเป็นนักเรียนที่ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลีย หาก: พวกเขาได้รับการยอมรับสำหรับการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนในหลักสูตรที่จัดทำโดยผู้ให้บริการและหรือจะต้องถือวีซ่านักเรียนเพื่อดำเนินการหรือดำเนินการต่อหลักสูตรคำถามที่พบบ่อย


นักเรียนมี CoE แต่ปัจจุบันอยู่ต่างประเทศและวีซ่าถูกปฏิเสธ. พวกเขาสามารถเรียนต่อโดยไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องได้หรือไม่?

นักเรียนสามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าที่ถูกต้อง ผู้ให้บริการควรทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อระบุตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน โดยทำตามขั้นตอนที่