top of page

July 2023 ค่าวีซ่านักเรียน ขึ้นราคา!
รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศปรับราคาค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่านักเรียน เป็น $730 (รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป น้องๆคนไหนที่วีซ่าใกล้หมด ยื่นก่อนกรกฎาคมนี้ ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะ

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page