top of page

หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ เส้นทางสู่ PR ในออสเตรเลียอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ขาดแคลน ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลีย และโอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่มากกว่าสายงานอื่นๆ จึงเป็นเหตุผลที่หลายๆ คน สนใจอยากมาเรียน และทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ออสเตรเลีย


จากรายงาน ออสเตรเลียน จอบส์ (Australian Jobs) เกี่ยวกับตลาดแรงงานในออสเตรเลีย คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือสังคม ไปพร้อมๆ ความต้องการในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง การศึกษาและอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และผู้ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และบริการเทคนิกเฉพาะด้าน เช่น พยาบาลวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ซึ่งจะเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า (อ้างอิง SBS Thai)


ในปี 2019-20 มีตำแหน่งงานให้กับอาชีพพยาบาลกว่า 17,000 ตำแหน่ง ซึ่งมีจำนวนตำแหน่งงานมากที่สุดหากเทียบกับอาชีพอื่นๆ ดังนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นโอกาสที่ดี สำหรับแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศที่ต้องการมาอยู่อาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลีย นอกจากนี้ หากสำเร็จการศึกษาพยาบาลที่ออสเตรเลีย ยังสามารถสามารถเป็นลู่ทางในการใช้ขอยื่นเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย หรือ Permanent Residents ได้ และสามารถทำงานเป็นพยาบาลได้ในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ รวมถึงประเทศไทยด้วย


ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียได้เปลี่ยนกฏใหม่สำหรับพยาบาลที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในการขอขึ้นทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยกฏใหม่ได้เริ่มในปี 2020 มาแทนการเรียน Bridging Program ซึ่งจะไม่มีการเรียน Bridging Program อีกต่อไป


หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse หรือ RN) ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และสถานบริการด้านสุขภาพอื่นๆ โดยหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่

 • ใช้ความรู้จากศาสตร์ทั้งทางด้านการพยาบาลและความรู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาอื่นๆ ตัดสินใจวางแผนเพื่อให้การดูแลผู้เจ็บป่วย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ช่วยฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ อย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของการพยาบาล

 • ปฎิบัติหน้าที่โดยทำงานร่วมกับแพทย์และทีมสหสาขา โดยนำแผนการรักษาของแพทย์สู่การปฏิบัติดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้หายจากโรค หรือควบคุมโรคได้

 • คัดกรองผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยหลักสูตรและขอบเขตวิชาชีพพยาบาลในออสเตรเลีย

CERTIFICATE III IN INDIVIDUAL SUPPORT

 • หลักสูตร 6 ถึง 9 เดือน

 • ไอเอล IELTS 5.5 in Academic English หรือ ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทดแทนได้

 • เมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเป็น Assistance in Nursing หรือ AIN ได้

 • สามารถทำงานในศูนย์พยาบาล Nursing Home และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Aged Care ได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย ป้อนอาหารเป็นต้น

 • ผู้ช่วยพยาบาลยังสามารถทำงานในโรงพยาบาลได้ เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ Enrolled Nurse (EN) และ Registered Nurse (RN)

 • ไม่สามารถทำ Credit Transfer ไปเรียน Diploma of Nursing ได้


DIPLOMA OF NURSING

 • หลักสูตร 1.5 ปี

 • ไอเอล IELTS 7.0 in Academic English (รับแค่ผลสอบภาษาทางการหรือผลสอบภาษาเทียบเท่าเท่านั้น)

 • เมื่อเรียนครบหลักสูตร 6 เดือนแรก จะสามารถเป็น Assistance in Nursing หรือ AIN ได้

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถบรรจุเป็น Enrolled Nurse (EN) ได้

 • สามารถทำงานในโรงพยาบาลโดยสามารถลงตำแหน่งพยาบาล (EN) และมีขอบเขตการทำงานเท่ากับพยาบาล (RN) แต่ยังไม่สามารถทำงานหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Medicine ได้

 • สามารถทำงานในศูนย์พยาบาล Nursing Home และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Aged Care ได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย ป้อนอาหารเป็นต้น

 • เมื่อจบแล้วสามารถ Credit Transfer 1 ปีเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสายพยาบาลได้


BACHELOR OF NURSING

 • หลักสูตร 3 ปี

 • ไอเอล IELTS 7.0 in Academic English (รับแค่ผลสอบภาษาทางการหรือผลสอบภาษาเทียบเท่า เท่านั้น)

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถบรรจุเป็น Registered Nurse (RN) ได้

 • สามารถทำงานในโรงพยาบาลโดยสามารถลงตำแหน่งพยาบาล (RN) ได้

 • มีโอกาสในการยื่นขอเป็นพลเมืองในประเทศออสเตรเลีย หรือ Permanent Resident (PR)


DIPLOMA OF HEALTH SCIENCE & DIPLOMA OF HEALTH CARE

 • หลักสูตร 8 เดือนถึง 1 ปี (โดยปกติเรียน 7 วิชา)

 • ไอเอล IELTS 6.5 in Academic English หรือลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทดแทนได้ เช่น คอร์ส English for Academic Purpose (EAP)

 • สามารถเรียนเป็นแพคเกจ Diploma + Bachelor Degree โดยใช้ Conditional COE ได้

 • ยังไม่สามารถเป็น Assistance Nurse ในระหว่างเรียนได้

 • เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเป็น Pathways เรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล (RN) หรือในสาย Health Care ได้เลย

 • แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีผลสอบ IELTS Academic English คะแนน 7.0 หรือผลทดสอบระดับภาษาที่เทียบเท่าก่อนเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี


BACHELOR OF NURSING (FAST-TRACK: GRADUATED ENTRY PROGRAM)

 • หลักสูตร 2 ปี

 • สมัครเรียนได้เลยเมื่อเรียนจบปริญญาตรีมาก่อน ในสาขาใดก็ได้

 • ไอเอล IELTS 7.0 in Academic English (รับแค่ผลสอบภาษาทางการหรือผลสอบภาษาเทียบเท่าเท่านั้น)

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถบรรจุเป็น Registered Nurse (RN) ได้

 • มีโอกาสในการยื่นขอเป็นพลเมืองในประเทศออสเตรเลีย หรือ Permanent Resident (PR)


คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติด้านวิชาการ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Certificate of Secondary Education) เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 ขึ้นไป

 • จบสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 • No Security Requirements

 • No Health Requirements

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • IELTS Academic 7.0 ทุกแบนด์ (ผลสอบไม่ควรเกิน 6 เดือน)

 • TOEFL Internet-based Test Overall 94 ทุกพาร์ท โดยพาร์ท listening and reading ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พาร์ท Writing ไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน และ พาร์ท Speaking ไม่ต่ำกว่า 23 คะแนน

 • Pearson Test of English (PTE) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน และคะแนนในส่วนของพาร์ท Communicative Skill ไม่ต่ำกว่า 58 คะแนน