top of page

หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ เส้นทางสู่ PR ในออสเตรเลียอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ขาดแคลน ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลีย และโอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่มากกว่าสายงานอื่นๆ จึงเป็นเหตุผลที่หลายๆ คน สนใจอยากมาเรียน และทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ออสเตรเลีย


จากรายงาน ออสเตรเลียน จอบส์ (Australian Jobs) เกี่ยวกับตลาดแรงงานในออสเตรเลีย คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือสังคม ไปพร้อมๆ ความต้องการในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง การศึกษาและอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และผู้ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และบริการเทคนิกเฉพาะด้าน เช่น พยาบาลวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ซึ่งจะเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า (อ้างอิง SBS Thai)


ในปี 2019-20 มีตำแหน่งงานให้กับอาชีพพยาบาลกว่า 17,000 ตำแหน่ง ซึ่งมีจำนวนตำแหน่งงานมากที่สุดหากเทียบกับอาชีพอื่นๆ ดังนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นโอกาสที่ดี สำหรับแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศที่ต้องการมาอยู่อาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลีย นอกจากนี้ หากสำเร็จการศึกษาพยาบาลที่ออสเตรเลีย ยังสามารถสามารถเป็นลู่ทางในการใช้ขอยื่นเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย หรือ Permanent Residents ได้ และสามารถทำงานเป็นพยาบาลได้ในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ รวมถึงประเทศไทยด้วย


ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียได้เปลี่ยนกฏใหม่สำหรับพยาบาลที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในการขอขึ้นทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยกฏใหม่ได้เริ่มในปี 2020 มาแทนการเรียน Bridging Program ซึ่งจะไม่มีการเรียน Bridging Program อีกต่อไป


หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse หรือ RN) ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และสถานบริการด้านสุขภาพอื่นๆ โดยหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่

 • ใช้ความรู้จากศาสตร์ทั้งทางด้านการพยาบาลและความรู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาอื่นๆ ตัดสินใจวางแผนเพื่อให้การดูแลผู้เจ็บป่วย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ช่วยฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ อย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของการพยาบาล

 • ปฎิบัติหน้าที่โดยทำงานร่วมกับแพทย์และทีมสหสาขา โดยนำแผนการรักษาของแพทย์สู่การปฏิบัติดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้หายจากโรค หรือควบคุมโรคได้

 • คัดกรองผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยหลักสูตรและขอบเขตวิชาชีพพยาบาลในออสเตรเลีย

CERTIFICATE III IN INDIVIDUAL SUPPORT

 • หลักสูตร 6 ถึง 9 เดือน

 • ไอเอล IELTS 5.5 in Academic English หรือ ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทดแทนได้

 • เมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเป็น Assistance in Nursing หรือ AIN ได้

 • สามารถทำงานในศูนย์พยาบาล Nursing Home และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Aged Care ได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย ป้อนอาหารเป็นต้น

 • ผู้ช่วยพยาบาลยังสามารถทำงานในโรงพยาบาลได้ เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ Enrolled Nurse (EN) และ Registered Nurse (RN)

 • ไม่สามารถทำ Credit Transfer ไปเรียน Diploma of Nursing ได้


DIPLOMA OF NURSING

 • หลักสูตร 1.5 ปี

 • ไอเอล IELTS 7.0 in Academic English (รับแค่ผลสอบภาษาทางการหรือผลสอบภาษาเทียบเท่าเท่านั้น)

 • เมื่อเรียนครบหลักสูตร 6 เดือนแรก จะสามารถเป็น Assistance in Nursing หรือ AIN ได้

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถบรรจุเป็น Enrolled Nurse (EN) ได้

 • สามารถทำงานในโรงพยาบาลโดยสามารถลงตำแหน่งพยาบาล (EN) และมีขอบเขตการทำงานเท่ากับพยาบาล (RN) แต่ยังไม่สามารถทำงานหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Medicine ได้

 • สามารถทำงานในศูนย์พยาบาล Nursing Home และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Aged Care ได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย ป้อนอาหารเป็นต้น

 • เมื่อจบแล้วสามารถ Credit Transfer 1 ปีเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสายพยาบาลได้


BACHELOR OF NURSING

 • หลักสูตร 3 ปี

 • ไอเอล IELTS 7.0 in Academic English (รับแค่ผลสอบภาษาทางการหรือผลสอบภาษาเทียบเท่า เท่านั้น)

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถบรรจุเป็น Registered Nurse (RN) ได้

 • สามารถทำงานในโรงพยาบาลโดยสามารถลงตำแหน่งพยาบาล (RN) ได้

 • มีโอกาสในการยื่นขอเป็นพลเมืองในประเทศออสเตรเลีย หรือ Permanent Resident (PR)


DIPLOMA OF HEALTH SCIENCE & DIPLOMA OF HEALTH CARE

 • หลักสูตร 8 เดือนถึง 1 ปี (โดยปกติเรียน 7 วิชา)

 • ไอเอล IELTS 6.5 in Academic English หรือลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทดแทนได้ เช่น คอร์ส English for Academic Purpose (EAP)

 • สามารถเรียนเป็นแพคเกจ Diploma + Bachelor Degree โดยใช้ Conditional COE ได้

 • ยังไม่สามารถเป็น Assistance Nurse ในระหว่างเรียนได้

 • เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเป็น Pathways เรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล (RN) หรือในสาย Health Care ได้เลย

 • แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีผลสอบ IELTS Academic English คะแนน 7.0 หรือผลทดสอบระดับภาษาที่เทียบเท่าก่อนเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี


BACHELOR OF NURSING (FAST-TRACK: GRADUATED ENTRY PROGRAM)

 • หลักสูตร 2 ปี

 • สมัครเรียนได้เลยเมื่อเรียนจบปริญญาตรีมาก่อน ในสาขาใดก็ได้

 • ไอเอล IELTS 7.0 in Academic English (รับแค่ผลสอบภาษาทางการหรือผลสอบภาษาเทียบเท่าเท่านั้น)

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถบรรจุเป็น Registered Nurse (RN) ได้

 • มีโอกาสในการยื่นขอเป็นพลเมืองในประเทศออสเตรเลีย หรือ Permanent Resident (PR)


คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติด้านวิชาการ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Certificate of Secondary Education) เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 ขึ้นไป

 • จบสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 • No Security Requirements

 • No Health Requirements

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • IELTS Academic 7.0 ทุกแบนด์ (ผลสอบไม่ควรเกิน 6 เดือน)

 • TOEFL Internet-based Test Overall 94 ทุกพาร์ท โดยพาร์ท listening and reading ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พาร์ท Writing ไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน และ พาร์ท Speaking ไม่ต่ำกว่า 23 คะแนน

 • Pearson Test of English (PTE) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน และคะแนนในส่วนของพาร์ท Communicative Skill ไม่ต่ำกว่า 58 คะแนน


โอกาสที่หลากหลายหลังสำเร็จการศึกษา

 1. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ Nursing and Midwifery Board of Australia ซึ่ง สามารถประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพในออสเตรเลีย และหลายๆ ประเทศที่ยอมรับ

 2. อาชีพพยาบาล เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงานของ Skilled Occupation List ซึ่งน้องๆ ก็จะสามารถ ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Temporary Graduate visa (subclass 485) ได้ โดยสามารถอยู่และทำงานที่ออสเตรเลียได้สูงสุด 2 ปี

 3. หากเรียนพยาบาลในเขต Regional จะทำให้ได้รับสิทธิ์วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ เพิ่มอีก 1 ปี รวมทั้งหมด 3 ปี

 4. โอกาสในการขอวีซ่า Permanent Residence (PR) ได้ในอนาคต (Skilled Independent visa subclass 189) ถือว่าเป็นโอกาส และประสบการณ์ที่คุ้มค่า

อัตราค่าตอบแทนในสายงานอาชีพเกี่ยวกับพยาบาลออสเตรเลีย

พยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse อัตราเงินค่าตอบแทนของอาชีพพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย $76,445 ต่อปี หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท ($39.20 ต่อชั่วโมง)

 • อัตราเงินค่าตอบแทนต่ำสุด $64,144 ต่อปี (ประมาณ 1.3 ล้านบาท)

 • อัตราเงินค่าตอบแทนสูงสุด $112,041 ต่อปี (ประมาณ 2.4 ล้านบาท)
ตัวอย่างสาขาอาชีพ REGISTERED NURSE

 • Aged Care

 • Child and Family Health

 • Community Health

 • Critical Care and Emergency

 • Developmental Disability

 • Disability and Rehabilitation

 • Medical Practice

 • Medical

 • Mental Health

 • Paediatrics

 • Perioperative

 • Surgical

ไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียนได้หรือไม่ ?

ถ้าหากไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนหลักสูตร Diploma of Nursing ก่อน โดยระยะเวลาเรียน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา Diploma of Nursing สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

ระยะเวลาเรียน: 1.5 ปี Full-Time

ค่าใช้จ่าย: $25,720 ตลอดหลักสูตร
เรียนจบ DIPLOMA OF NURSING ก็สามารถทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียได้

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Diploma of Nursing สามารถประกอบอาชีพเป็นพยาบาลเทคนิคได้ Enrolled Nurse โดยอัตราเงินค่าตอบแทนของอาชีพพยาบาลเทคนิค Enrolled Nurse เฉลี่ย $59,970 ต่อปี หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท ($30.75 ต่อชั่วโมง)

 • อัตราเงินค่าตอบแทนต่ำสุด $55,000 ต่อปี (ประมาณ 1.1 ล้านบาท)

 • อัตราเงินค่าตอบแทนสูงสุด $75,036 ต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)


ในระหว่างที่เรียนอยู่ ยังสามารถ ทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของคุณอนุญาต ให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนได้ นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทนอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษาน้องๆ คนไหนสนใจจะเรียนต่อหลักสูตรพยาบาลเพื่อปูเส้นทางสู่ PR ในออสเตรเลีย สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน Boss Education ได้ที่ LINE ด้านล่างนะคะ

ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page